Samarbeid og medvirkning

Barnehagen skal legge til rette for foreldresamarbeidet og god dialog med foreldrene. Foreldresamarbeidet skal både skje på individnivå, med foreldrene til hvert enkelt barn, og på gruppenivå, gjennom foreldrerådet og samarbeidsutvalget - Rammeplan for barnehagen.

I Sjøstjerna får foreldrene tilbud om minst 2 foreldresamtaler pr. barnehageår og det avvikles foreldremøte hver høst. Ved behov avvikles det flere møter, både individuelt og som foreldregruppe.

Barnehagen vektlegger god informasjonsflyt og foreldresamarbeid i hverdagen.